28/05/2024
11.5 C
Novi Pazar

“Biblioteka XX vek” promovisana u Novom Pazaru

Kulturni centar Novi Pazar je u okviru svog književnog programa, realizovao promociju “Biblioteka XX vek” čiji je osnivač Ivan Čolović.

O nastajanju i radu Biblioteke XX vek, koja ove godine obilježava pola vijeka postojanja, govorio je osnivač Čolović i književnik Sinan Gudžević.

Bib­li­o­te­ka XX vek je osnovana 1971. godine. Prva knjiga bila je studija Pola Langrana (Paul Lengrand) Uvod u permanentno obrazovanje. Danas, posle pedeset godina kontinuiranog postojanja Biblioteke XX vek, ovaj naslov za njenog izdavača ima simbolično značenje.

Ivan Čolović kaže da mu je odavno bila želja da novopazarskoj publici predstavi Biblioteku XX vek, te da je izuzetno sretan što je može predstaviti danas kada biblioteka bilježi pedeset godina svog rada.

„Ovo je jedina teorijska biblioteka koja nije propala sa propašću Jugoslavije. Propale su mnoge izdavačke kuće, ta biblioteka je bila u četiri izdavačke kuće, sve su one propale, međutim Čolović je ovu biblioteku sačuvao. Dakle Čolović kao i biblioteka su jedno čudo i dokaz da individualni otpor nije uvijek uzaludan“, kazao je Gudžević.

Bibli­o­te­ka XX vek ob­ja­vlju­je na­uč­na i ese­ji­stič­ka dje­la do­ma­ćih i stra­nih pi­sa­ca o ši­ro­kom kru­gu an­tro­po­loš­kih te­ma. Njen cilj je da za­in­te­re­so­va­noj pu­bli­ci pred­sta­vi naj­va­žni­je auto­re, ide­je, di­sci­pli­ne i ten­denci­je u pod­ruč­ju in­ter­di­si­pli­nar­nog is­tra­ži­va­nja čo­ve­ka, druš­tva i kul­tu­re. Bi­bli­o­te­ka XX vek ob­ja­vlju­je dje­la po­tvr­đe­ne vrijed­no­sti i ona čiji se autori bave aktuelenim i novim temama i nude ključeve za razumijevanje svijeta u kome živimo.

Pri­li­kom iz­bo­ra knji­ga stra­nih auto­ra uzi­ma­ju se u ob­zir sa­mo dje­la auto­ra ko­ji ra­ni­je ni­su pre­vo­đe­ni na naš je­zik.

NAJČITANIJE

FOTO DANA

Vezani članci

OSTAVI ODGOVOR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime